Algemene voorwaarden kentekencode.nl

In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

 • Kentekencodes.nl: De dienstverlener.
 • Aanvraag: het aanvragen bij de RDW van een nieuwe tenaamstellingscode door Kentekencodes.nl namens de Klant
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kentekencodes.nl
 • Formulier: Het door de Klant in te vullen elektronische formulier, door middel waarvan de Klant aan
  Kentekencode.nl opdracht geeft tot het doen van een Aanvraag
 • Klant: de opdrachtgever van Kentekencodes.nl
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Kentekencodes.nl op grond waarvan de Klant aan
  Kentekencodes.nl een volmacht verleent om een tenaamstellingscode voor de Klant aan te vragen bij de RDW
 • Verzoek: het verzoek van de Klant aan Kentekencodes.nl om een tenaamstellingscode aan te vragen bij de RDW.

Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand
  komen tussen Kentekencodes.nl en de Klant. Enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit de Algemene
  Voorwaarden, laat de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
  onverlet.

Overeenkomst

 • Kentekencodes.nl biedt dienstverlening aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een nieuwe
  tenaamstellingscode voor een door de Klant opgegeven kenteken, ook indien de Klant niet beschikt over DigiD.
 • De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant het aanbod van Kentekencodes.nl aanvaardt. Aanvaarding
  vindt plaats wanneer de Klant via het elektronisch Formulier de noodzakelijke gegevens aan Kentekencode.nl
  verstrekt.
 • De werkzaamheden worden door Kentekencodes.nl naar eigen inzicht gevoerd.
 • Nadat Kentekencodes.nl de Aanvraag heeft gedaan, kan deze niet stopgezet worden. De Klant zal dan dus een
  nieuwe tenaamstellingscode ontvangen. Het kan dus in geen geval worden teruggedraaid.
 • Nadat de Klant de tenaamstellingscode heeft ontvangen, kan de Klant de overeenkomst niet ontbinden, indien:
  a. de Aanvraag is gedaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Kentekencode.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

De Klant

 • De Klant verleent een volmacht aan Kentekencodes.nl om de Aanvraag te doen en in verband daarmee alles te
  doen wat Kentekencodes.nl noodzakelijk acht om een Verzoek succesvol te laten worden, een en ander ter
  beoordeling aan Kentekencode.nl. De volmacht komt tot stand zodra de Overeenkomst is gesloten.
 • De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Overeenkomst en het verlenen van een volmacht
  aan Kentekencodes.nl om de Aanvraag te doen.
 • De Klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie juist is.

Weigering en Beëindiging

 • Kentekencodes.nl is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met de Klant niet te
  sluiten, gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beëindigen en om een Verzoek te weigeren, zonder dat
  Kentekencodes.nl is gehouden om enig bedrag te betalen aan de Klant en zonder dat Kentekencodes.nl aansprakelijk
  is voor schade.
 • Kentekencodes.nl is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden als zich een omstandigheid voordoet die een
  deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de Klant onwerkbaar is
  geworden, een en ander geheel ter beoordeling van Kentekencodes.nl.
 • Kentekencodes.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden het Verzoek niet in behandeling te
  nemen dan wel de Aanvraag te staken.
 • De Overeenkomst is van kracht totdat de tenaamstellingscode door de Klant is ontvangen dan wel door
  Kentekencodes.nl schriftelijk (e-mail volstaat) is beëindigd.

Prijzen

 • Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat Kentekencodes.nl streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke
  weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Indien op de website van Kentekencodes.nl fouten zijn vermeld
  die herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, zal er nimmer een Overeenkomst Kentekencodes.nl tot
  stand komen.

Betaling

 • Betaling is mogelijk via iDEAL en PayPal. Na het invullen van de gegevens, kiest de Klant voor de betaalmethode en de betreffende bank.
 • Als de Klant met enige betaling, die hij aan Kentekencodes.nl verschuldigd is, in gebreke blijft, is Kentekencodes.nl
  gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de Klant.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • De aansprakelijkheid van Kentekencodes.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in de Algemene
  Voorwaarden is bepaald. Kentekencodes.nl doet er alles aan om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
  Indien zich onverhoopt omstandigheden mochten voordoen waarvan schade ontstaat en waarvoor
  Kentekencodes.nl aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag (inclusief btw)
  dat de Klant aan Kentekencodes.nl heeft betaald.
 • Kentekencodes.nl is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens die door de Klant zijn dan
  wel hadden moeten worden aangeleverd.
 • Kentekencodes.nl is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer,
  maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en
  winstderving.
 • De Klant vrijwaart Kentekencodes.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
  van de Overeenkomst schade lijden.
 • De Klant vrijwaart Kentekencodes.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant onjuist
  gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen.
 • Indien Kentekencodes.nl door derden wordt aangesproken, is de Klant gehouden om Kentekencodes.nl bij te
  staan en onmiddellijk aan de verzoeken van Kentekencodes.nl te voldoen. Indien de Klant niet aan deze verzoeken
  van Kentekencode.nl voldoet, is Kentekencodes.nl zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te
  gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van Kentekencodes.nl komen in dat geval voor rekening en risico
  van de Klant.
 • Niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Kentekencodes.nl, geeft de Klant geen recht op
  schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Kentekencodes.nl.
 • Kentekencodes.nl is niet aansprakelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte
  fouten.
 • Kentekencodes.nl is ook niet aansprakelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het
  nalaten hiervan.
 • Alle vorderingen die de Klant op Kentekencodes.nl heeft, vervallen door verloop van een jaar.

Overmacht

 • Kentekencodes.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe
  gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van
  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kentekencodes.nl geen invloed kan of kon uitoefenen
  en waardoor Kentekencodes.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.
 • Kentekencodes.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de verdere
  nakoming van de Overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhindert, nadat Kentekencodes.nl enige verbintenis
  uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant had moeten nakomen. Kentekencodes.nl is gerechtigd om haar
  verplichtingen jegens de Klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Privacy

 • Kentekencodes.nl verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens conform de
  geldende privacywetgeving. Het privacy statement  van Kentekencodes.nl is te raadplegen op de website van
  Kentekencodes.nl.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 • Op de Overeenkomst en de relatie tussen Kentekencodes.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 • Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-
  Gravenhage