Privacyverklaring Kentekencode.nl

Dit privacy statement is op 10 September 2020 vastgesteld.

Kentekencode.nl verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u
te communiceren. U maakt zelf de keuze om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld als u gebruikt maakt van onze diensten of als u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website Kentekencode.nl.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan
de privacywetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u
hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zodat wij onze diensten voor u kunnen uitvoeren. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als u het aanvraagformulier op onze website invult. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres, bankgegevens en het kenteken van uw voertuig. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst die we met u sluiten.
  • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:
    • het voldoen aan een wettelijke verplichting
    • de uitvoering van een overeenkomst
    • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming
    • een gerechtvaardigd belang


Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het delen van gegevens met de RDW om de tenaamstellingscode aan te vragen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde
persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem.

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt bij het bezoeken van onze website gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die u bezoekt op uw apparaat worden geplaatst. Wanneer u onze website bezoekt, kan onze
website automatisch technische informatie verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die u op onze website heeft. In dit kader kan met name uw IP-adres van de computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website.

Wij optimaliseren hierdoor eveneens de werking van onze website. De meeste cookies worden niet door ons zelf
geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen. Onze website maakt hiervoor o.a. gebruik van Google Analytics,
een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics wordt gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er wel op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Rechten

U hebt op grond van de AVG een aantal rechten om je privacy te waarborgen. Deze rechten staan vermeld in de AVG. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] en ons verzoeken om gebruik te maken van uw rechten. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Via onderstaande manier kunt u contact met ons opnemen: